ایوان کریستینا را در گایشجنده آغوش گرفت

Views: 253
اوان از مدرسه به خانه آمد و کریستینا را در رختخواب دید. او فقط سینه بند و شورت قرمز پوشیده بود ، بنابراین نگاه بدن نیمه برهنه او باعث برانگیختن پسر شد. او دختر را با دقت روی اسب سوار کرد ، پشت او را ماساژ داد و شروع به انجام ماساژ بسیار ملایم کرد. به زودی زن از خواب برخاست ، خود را در پسری پیدا کرد و هیچ مقاومتی از خود نشان نداد. در عوض ، او به سمت پسر بازگردید و روشن كرد كه می خواهد از بوسه های آرام خود عبور كند. بدون از دست دادن حتی یک ثانیه ، او دختر را روی پشت خود قرار گایشجنده داد و همزمان ران های خود را به طور گسترده ای پهن کرد و شروع به نوشتن cunnilingus عمیق کرد.