همانطور که دیدن فیلم سوپر عربی در عکس است

Views: 3451
وزیر امور خارجه زیبا وارد دفتر رئیس خود شد و او نشسته و به عکس در اینترنت نگاه کرد و دیدن فیلم سوپر عربی به طور اتفاقی متوجه شد که او چنین بیدمشک دارد.